U bent hier

Voortgangsbericht Programma i-Sociaal Domein augustus 2017

De meerderheid van de jeugdzorgregio’s in Nederland maakt consistent gebruik van de standaarden en voorzieningen van het Programma i-Sociaal Domein. Dat blijkt uit een onderzoek van het programma waarvoor alle jeugdzorgregio’s zijn ondervraagd. Het consistent toepassen van standaarden is een belangrijke factor bij het terugdringen van vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein. Een half jaar voordat het programma gaat afronden is het beeld voornamelijk positief, al blijft er nog veel ruimte voor verbetering.

Minder administratieve lasten

Gemeenten en zorgaanbieders ervaren nog te veel onnodige administratieve lasten in het sociaal domein. Het standaardiseren van administratieve processen dringt die lasten terug. Dat kan met behulp van de landelijke standaarden en voorzieningen voor jeugdhulp en Wmo van het Programma i-Sociaal Domein. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de VNG en zes brancheorganisaties van zorgaanbieders: Actiz, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN. Het ministerie van VWS ondersteunt het programma.

Toepassen standaarden

Om in beeld te brengen in hoeverre de standaarden en voorzieningen op het gebied van jeugdzorg worden toegepast heeft het Programma i-Sociaal Domein in het tweede kwartaal van 2017 gesprekken gevoerd met gemeenten. Uit deze gesprekken blijkt dat meer gemeenten de standaarden en voorzieningen gebruiken ten opzichte van de steekproef onder aanbieders in januari 2017 en de online enquête onder gemeenten in september 2016. Bestuurders committeren zich in toenemende mate aan het gebruik van standaarden, blijkt uit de gesprekken. Regio’s waar bestuurders van gemeenten veel aandacht hebben voor de invoering van de standaarden hebben een zichtbare voorsprong.

Mate van toepassing

Op basis van hun score zijn de jeugdzorgregio’s ingedeeld in groepen A t/m E. Groep A bevat de regio’s die vrijwel alle standaarden en voorzieningen toepassen (negentig – honderd procent). In groep E worden de standaarden en voorzieningen voor minder dan dertig procent toegepast. Het grootste gedeelte van de regio’s bevindt zich in groep B (zeventig – negentig procent). Slechts enkele regio’s blijven achter.

Ondersteuning inkoopronde 2018

Het Programma i-Sociaal Domein biedt ook ondersteuning aan gemeenten en zorgaanbieders bij de implementatie van de standaarden. In de eerste helft van 2017 gebeurde dat onder andere tijdens negen grote regiobijeenkomsten waarop de processen voor inkoop van zorg en de financiële controle centraal stonden. Veel gemeenten en aanbieders sluiten nu voor het jaar 2018 nieuwe contracten af. Tijdens de bijeenkomsten werd besproken hoe het inkoop- en controleproces ingericht kan worden om vermijdbare administratieve lasten beperken. Daarnaast kregen de regio’s implementatieadvies op maat van het programma i-Sociaal Domein. Dat advies sloot zo veel mogelijk aan bij lokale behoeften en ambities.

Vooruitblik tweede helft 2017

In het tweede halfjaar van 2017 krijgt het onderzoek naar het gebruik van standaarden een vervolg:

  • De resultaten van het onderzoek onder jeugdzorgregio’s worden bij zorgaanbieders in die regio’s getoetst.
  • Daarnaast wordt steekproefsgewijs gekeken hoe ver een aantal landelijke en regionale zorgaanbieders is met het invoeren van de standaarden.
  • Ook wordt gekeken naar het gebruik van de standaarden en voorzieningen in de Wmo-regio’s.

Ondersteuning

Ook in de tweede helft van 2017 blijft het programma i-Sociaal Domein gemeenten en aanbieders ondersteunen bij het gebruiken van standaarden en voorzieningen. Een belangrijk moment is de beëindiging van de bekostiging van de jeugd-ggz met de DBC-systematiek per 1 januari 2018. Gemeenten stappen over van DBC’s naar een andere vorm van bekostiging met een van de drie uitvoeringsvarianten. Op verzoek van de VNG en GGZ Nederland biedt het programma ondersteuning bij de voorbereiding op deze overstap.

Afronding programma

De reguliere ondersteuning van regio’s bij de implementatie van de standaarden komt in de afrondende fase in het tweede half jaar van 2017. Er worden minder nieuwe producten ontwikkeld. Gemeenten en zorgaanbieders krijgen hierdoor de ruimte om de standaarden en voorzieningen goed te implementeren en de aandacht te richten op de transformatie. De betrokken organisaties bij het programma, zoals de VNG en de zes brancheorganisaties van zorgaanbieders, bespreken hoe de activiteiten van het programma in de toekomst structureel kunnen worden belegd. Zo wordt de verdere implementatie van de standaarden en voorzieningen en de doorontwikkeling ervan goed geborgd.

Meer lezen

Standaarden en voorzieningen Programma i-Sociaal Domein