U bent hier

Besluitvormingsproces over nieuwe standaard administratieprotocollen in laatste fase

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein twee landelijke standaard administratieprotocollen (SAP) opgesteld. De nieuwe protocollen moeten bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten. Donderdag 14 maart worden ze besproken in de Stuurgroep i-Sociaal Domein.

Wat zijn de standaard administratieprotocollen?
De standaard administratieprotocollen beschrijven de afspraken die gemeenten en zorgaanbieders maken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Zorginstellingen hebben te maken met een groot aantal opdrachtgevers met vaak eigen protocollen. Dit veroorzaakt veel extra administratieve lasten. De nieuwe standaard protocollen moeten bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten. Er zijn nu 2 standaard administratieprotocollen opgesteld: 1 voor de uitvoeringsvariant outputgericht en 1 voor de uitvoeringsvariant inspanningsgericht. 

Aanleiding
Gemeenten en zorgaanbieders werken al geruime tijd samen om de administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein. Dit heeft onder andere geleid tot afspraken die zijn vastgelegd in de standaarden iWmo en iJw. In de praktijk blijkt dat de huidige afspraken op onderdelen nog voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dit was aanleiding voor het opstellen van standaard administratieprotocollen. Op onderdelen vragen de nieuwe voorstellen aanscherping van de iStandaarden. 

Invoering van de protocollen
Komende donderdag 14 maart worden ze besproken in de stuurgroep i-Sociaal Domein. Dan wordt ook gekeken naar de inwerkingtreding van de nieuwe protocollen. Het merendeel van de keuzes die zijn opgenomen in de nieuwe administratieprotocollen vereisen een wijziging van de informatiestandaarden iWmo en iJw in de vorm van aangescherpte procesbeschrijvingen, bedrijfsregels en (technische) controles. 

Met Zorginstituut Nederland, de beheerder van de standaarden, is de afgesproken dat deze punten als ‘functionele realiteit’ worden ingebracht in het reguliere releaseproces. Dit betekent dat vaststaat dat er een keuze is gemaakt en dat deze worden verwerkt in een volgende release. Zodra de Stuurgroep i-Sociaal Domein de protocollen heeft besproken, volgt meer informatie over de implementatie. 

Hoe zijn de standaard adminstratieprotocollen tot stand gekomen?
De administratieprotocollen zijn ontwikkeld dankzij een intensieve samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft deze samenwerking begeleid. Zo’n 700 professionals uit het hele land hebben een actieve bijdrage geleverd. De filmpjes hieronder geven een indruk van het samenwerkingsproces. 

In oktober en november 2018 is gestart met zeven regiobijeenkomsten (totaal circa 500 deelnemers) waarin knelpunten en issues in de administratieve processen per uitvoeringsvariant zijn opgehaald. Dit is input geweest voor vier werksessies (voor impressie zie onderstaande video) die zijn gehouden in december en januari. In deze sessies hebben circa 140 vertegenwoordigers van zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers gewerkt aan oplossingen voor de knelpunten en het bereiken van consensus waar mogelijk. Met deze opbrengsten is het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan de slag gegaan en is gestart met het opschrijven van de resultaten. 

Alle versies van de administratieprotocollen zijn telkens gedeeld met een gecommitteerde groep van 60 ‘meelezers’ en vervolgens voorgelegd aan een Regiegroep (zie onderstaande video): een zorgvuldig samengestelde expertgroep, ook bestaande uit vertegenwoordigers vanuit zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers en het Zorginstituut Nederland. 

De Regiegroep heeft op 1 maart j.l. groen licht gegeven om de standaard administratieprotocollen inspanningsgericht en outputgericht ter besluitvorming voor te leggen aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein die donderdag 14 maart bij elkaar komt. 

Vragen
Voor vragen over de standaard administratieprotocollen kunt u contact opnemen met onze implementatieadviseurs