U bent hier

Resultaatbekostiging

Bekostiging op basis van resultaat is niet controleerbaar

Wanneer een opdrachtgever wenst om de betaling van geleverde diensten afhankelijk te maken van een behaald resultaat, moet dit resultaat objectief vast te stellen zijn én voor de accountant te reproduceren. Zorginhoudelijke resultaatmaatstaven in medische termen (“cliënt genezen”) of in kwalitatieve termen (“verbeterde zelfredzaamheid”) zullen daarom lastig te implementeren zijn. Bovendien is de opdrachtnemer niet alleen bepalend voor het succes, ook de cliënt zelf speelt een belangrijke rol. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is het dus onverstandig om een zorginhoudelijke resultaatmaatstaf te hanteren in het financiële proces.

Resultaatverklaring door de cliënt is een controleerbare oplossing

Een gemeenten kan de betaling wél koppelen aan het uitvoeren van een vooraf met de cliënt opgesteld plan voor zorg of ondersteuning. De cliënt speelt dan een rol in de resultaatvaststelling (in controletermen ‘de feitelijke levering’).

 De voorwaarden om dit goed vorm te geven zijn:

  • In contracten is vastgelegd dat de toestemming om te factureren afhankelijk is van de bevestiging van levering van zorg door de cliënt;
  • Deze bevestiging van de cliënt wordt goed gedocumenteerd;
  • Vastlegging van deze bevestiging is toegankelijk voor de accountant;
  • Er vindt een controle plaats op de facturen, waarbij niet alleen – zoals gebruikelijk – met de toewijzing wordt vergeleken, maar ook met deze bevestiging. Daarmee heb je een traditionele drie-weg-controle ingericht.