U bent hier

Overstappen van ‘4 weken naar maand’ en uitfaseren ‘F naar D’? Advies om dit pas per 1-1-2021 te doen

17 oktober 2019

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein adviseert gemeenten en zorgaanbieders om pas de overstap van ‘4 weken naar maand’ en het uitfaseren van ‘F naar D’ te laten plaatsvinden op 1-1-2021. Dit in tegenstelling tot eerdere communicatie waarin we hebben aangegeven dat het ook mogelijk is om versneld over te stappen. Hieronder leest u waarom ons advies is gewijzigd. 

In juni 2019 heeft de stuurgroep i-Sociaaldomein van het Ketenbureau de standaard administratie protocollen (SAP) vastgesteld. Belangrijke onderdelen hierin zijn onder andere de overstap van een 4-wekelijkse naar een maandelijkse declaratieperiode en het uitfaseren van de 303F. De keuzes die in het SAP zijn gemaakt, zijn gericht op eenduidigheid, vereenvoudiging en begrijpelijkheid. Met als doel: het verminderen van de administratieve lasten.

In eerdere communicatie hebben wij aangegeven dat het mogelijk is om versneld over te stappen. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat overstappen grotere consequenties heeft dan in eerste instantie was ingeschat. Zo is door de softwareleveranciers gesteld dat elke overstap van 4-wekelijks naar maandelijks declareren in de praktijk een maatwerkaanpak vereist. De redenen die hiervoor worden genoemd zijn de diversiteit in het beleid, de contracten, de lopende toewijzingen en de hierop afgestemde inrichting van processen, systemen en werkinstructies. Dit betekent dat een tijdige en gedetailleerde voorbereiding nodig is.

Advies om aan te sluiten bij landelijke release-planning iStandaarden 2021
De inspanning die geleverd moet worden om van 4-wekelijks naar maandelijks factureren over te stappen, moet niet worden onderschat, mede gezien de specifieke context waarbinnen het overstappen per definitie moet worden uitgevoerd. Omdat het om maatwerk gaat, is het niet eenvoudig om een generieke handreiking te geven. Daarom adviseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein partijen die nog niet over een gedetailleerde planning beschikken die met alle relevante partners is afgestemd, om aan te sluiten bij de landelijke release-planning iStandaarden voor 2021. 

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 zijn de specificaties van de nieuwe standaarden bekend en kunnen gemeenten en zorgaanbieders met landelijke ondersteuning een migratie- en conversieplan opstellen dat past bij de lokale behoeften. Het Zorginstituut Nederland onderschrijft deze boodschap nadrukkelijk en geeft aan in 2020 borg te staan voor een goede ondersteuning bij de voorbereiding van de invoering van de nieuwe release. Deze ondersteuning voorziet in informatieoverdracht op de website en tijdens regionale bijeenkomsten, advisering, een helpdesk, handreikingen en migratie- & conversieplannen.

De overgang van factureren naar declareren heeft minder impact op de processen, systemen en werkwijzen dan de overgang van 4-wekelijks naar maandelijks declareren. Echter, vanuit het perspectief van zorgaanbieders is gesteld dat de voordelen van één keuze per thema (iedereen op maandelijks declareren), pas kunnen worden ingeboekt als de laatste gemeente beide stappen heeft afgerond. Tot dat moment heeft een zorgaanbieder zich aan alle afspraken te houden, met alle consequenties voor de uitvoering, het beheer, het onderhoud en de kosten van processen, systemen en werkinstructies.

Wat kunt u van ons verwachten (vanaf het tweede kwartaal van 2020)

  • Handreiking van F naar D
  • Checklist overstap 4 weken naar maand
  • Afstemming wijzigingen iStandaarden per 1-1-2021
  • Afstemming softwareleveranciers m.b.t. noodzakelijke wijzigingen voor overgang naar 303D
  • Regiobijeenkomsten wijzigingen 2021 in het najaar van 2020

Toch overstappen per 1-1-2020?
Mocht u om moverende redenen toch per 1-1-2020 willen overstappen, neem dan contact op met onze implementatieadviseurs. Zij kunnen u ondersteunen in dit proces. 

Nieuws archief