U bent hier

Nieuwe stap in het terugdringen van de administratieve lasten in het Sociaal Domein

17 juni 2019

Samen met professionals van gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein nieuwe standaard administratieprotocollen opgesteld. Deze landelijke protocollen bieden meer duidelijkheid over de administratieve afhandeling van zorg in natura voor Wmo en Jeugd en moeten bijdragen in het terugdringen van de administratieve lasten. De Stuurgroep i-Sociaal Domein, waarin de brancheorganisaties van zorgaanbieders, de VNG en VWS vertegenwoordigd zijn, heeft donderdag 13 juni 2019 de nieuwe standaard administratieprotocollen bekrachtigd

Sinds de decentralisatie wordt gewerkt met landelijke iStandaarden, een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat de gegevens over de zorg per cliënt elektronisch, gestandaardiseerd én veilig worden uitgewisseld door gemeenten en zorgaanbieders. Standaardisatie voorkomt dat zorgaanbieders voor elke gemeente aan verschillende administratieve vereisten moeten voldoen.

In de praktijk blijk de variëteit in de administratieve afspraken nog steeds groot. Afgelopen maanden heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein daarom samen met ruim 700 professionals van gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartners de knelpunten en issues in kaart gebracht en oplossingen besproken. Het resultaat zijn landelijke standaard administratieprotocollen waarmee een nieuwe stap wordt gezet in het terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein.

In de nieuwe protocollen zijn de afspraken over informatieuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders aangescherpt en verder geüniformeerd. Daarnaast is een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Nu is het bijvoorbeeld zo dat een zorgaanbieder bij sommige gemeenten per vier weken moet declareren, terwijl andere gemeenten een periode van een maand hanteren. Twee verschillende declaratieprocessen kost een zorgaanbieder veel tijd. In de nieuwe protocollen is gekozen voor een uniforme werkwijze; declareren per maand wordt de standaard.

Duco Stuurman, Stedelijk Directeur Sociaal van de gemeente Amsterdam en voorzitter van de stuurgroep i-Sociaal Domein is blij met de nieuwe administratieprotocollen. “De variatie in de uitvoering is op dit moment het grootste knelpunt waardoor de administratie te veel tijd kost. Daar kunnen we alleen iets aan veranderen als gemeenten en zorgaanbieders samen afspraken maken over de administratieve processen en informatieuitwisseling. Gelukkig is er veel draagvlak voor meer uniforme afspraken; we hebben immers een collectief belang: minder administratie betekent meer tijd en geld voor goede zorg.”

De standaard administratieprotocollen kunnen vanaf heden al gebruikt worden. Vanaf medio 2020 worden de keuzes die gemaakt zijn, doorgevoerd in de releases van de iStandaarden. De standaard administratieprotocollen zijn te vinden op www.i-sociaaldomein.nl/producten

Onderstaande infografic geeft een beeld van de totstandkoming van de standaard administratieprotocollen.

image.png?itok=xBwYyC9u

Nieuws archief