U bent hier

Invoering Wmo-abonnementstarief 2020: een nieuwe gegevensuitwisseling

Het ministerie van VWS is voornemens per 2020 een abonnementstarief (€ 19,00 per maand) voor de eigen bijdrage Wmo in te voeren.

Voor de uitvoering van het abonnementstarief is een nieuwe wijze van gegevensuitwisseling nodig. De verwachting is dat de wetswijziging voor Wmo 2020 rond maart of april 2019 wordt aangenomen. De voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe gegevensuitwisseling zijn inmiddels gestart in het ketenproject gegevensuitwisseling abonnementstarief 2020 (GA2020). Dit project valt onder de Stuurgroep Abonnementstarief waarin het ministerie van VWS, VNG, Ketenbureau i-Sociaal Domein en CAK zitten. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor de implementatie van het abonnementstarief. Een nieuwe gegevensuitwisseling is daar een belangrijk onderdeel van. Overigens is per 2019 reeds een tussenvariant van het abonnementstarief ingevoerd; hierbij is de gegevensuitwisseling niet gewijzigd.

Principes en werkwijze van iStandaarden als uitgangspunt
In het ketenproject GA2020 zijn het ministerie van VWS, VNG, Ketenbureau ISD, Zorginstituut Nederland en het CAK vertegenwoordigd. Samen gaan zij aan de slag met deelopdrachten:

  • de ontwikkeling van het informatiemodel
  • de infrastructuur
  • de implementatie

Uitgangspunt hierbij is dat voor de gegevensuitwisseling voor het abonnementstarief 2020 de iWmo-standaard en dus ook het Gemeentelijke Gegevensknooppunt (GGk) wordt gebruikt. Er wordt een nieuw berichtenpaar voor de eigen bijdrage ontwikkeld.

Vastgestelde definities en ontwerpkeuzes  
Om een nieuwe gegevensuitwisseling te kunnen ontwikkelen zijn een aantal belangrijke definities en ontwerpkeuzes met de ketenpartners vastgesteld. Hierbij is gekeken naar zowel de uitvoering in de praktijk als de beleidskant. De Stuurgroep Abonnementstarief heeft de definities en ontwerpkeuzes op 26 februari jl. vastgesteld. Afgesproken is dat er een handreiking wordt opgesteld waarin deze keuzes verder toegelicht worden.

1. Start- en stopmoment abonnement
Een gemeente bepaalt in 2020 zelf de startdatum van het abonnement (de eigen bijdrage) voor inwoners die gebruikmaken van de ondersteuning die onder het Wmo-abonnementstariefvalt, net als nu al het geval is. Deze datum kan door de gemeente zelf worden afgeleid uit bijvoorbeeld datum van toewijzen, intake, start zorg, etc. Mogelijkheden naar meer uniformiteit in de gemeentelijke uitvoering worden nog onderzocht. Om de implementatielast per 2020 te verlichten wordt vooralsnog nog geen verplichte standaardisatie toegepast. Wel wordt via een handreiking voor gemeenten een eerste stap genomen naar meer uniformiteit in de uitvoering. Het streven is om  in de nabije toekomst toe te werken naar verdere uniformering. Het uitwisselen van de start- en stopdatum vindt plaats op cliëntniveau en dus niet op verstrekkingsniveau (per toewijzing). Alleen wanneer bij een verstrekking kostprijsbewaking van toepassing is (bij hulpmiddelen en woningaanpassingen), is het noodzakelijk het CAK nogmaals hierover te informeren via berichtenverkeer.

2. Pauze en opschorting abonnement
Een gemeente bepaalt net als nu of de inning van het abonnementstarief tijdelijk kan worden gestopt of opgeschort. Een onderbreking kent een minimale termijn van 2 maanden. De kaders waarbinnen een gemeente een abonnement tijdelijk kan stoppen worden opgenomen in een handreiking.

3. Kostprijs en bewaking kostprijs
Gemeenten gebruiken verschillende vormen voor de verstrekking van een voorziening; in eigendom (koop) en niet in eigendom (huur, lease, bruikleen of pool). Hiervoor gelden ook verschillende manieren van kostprijsbewaking. Voor verstrekking in eigendom geldt dat de opgegeven aanschafprijs wordt bewaakt. Het CAK gaat de bewaking voor de kostprijs doen. Dit wordt opgenomen in de nieuwe gegevensuitwisseling. De kostprijs van hulpmiddelen en woningaanpassingen mag niet worden overschreden. Voor huur en leasecontracten onder het abonnementstarief is het aan de gemeente te bepalen of deze onder het abonnementstarief van 19 euro willen laten vallen.

4. Informatiestromen
De nieuwe gegevensuitwisseling voor de eigen bijdrage vindt uitsluitend tussen gemeenten en het CAK plaats. Zorgaanbieders leveren geen gegevens meer aan bij het CAK.

Volgende stap: ontwikkeling informatiemodel 
Nu de belangrijkste definities en ontwerpkeuzes zijn vastgesteld, start de verdere ontwikkeling van het informatiemodel. Zorginstituut Nederland pakt dit samen met het CAK op. In deze groepen werkt een afvaardiging van belanghebbenden aan de concept specificaties van het berichtenverkeer voor het abonnementstarief. Heeft u hierover een vraag of opmerking? Stuur deze naar GA2020@hetcak.nl. Ten aanzien van de overige trajecten informeren wij u op korte termijn.

Planning
De uitwerking van het informatiemodel wordt uiterlijk 1 april 2019 gepubliceerd. Dan start de realisatie en vervolgens de implementatie. Uiteraard komt er op korte termijn een implementatie- en migratieplan met onderwerpen zoals gegevensoverdracht, omgaan met zorgjaar 2019 en eerder, de ketentest en de eerste aanlevering voor 2020.

 

Wanneer

Mijlpaal

April 2019

Publicatie wetswijziging Wmo

April 2019

Publicatie informatiemodel eigen bijdrage iStandaarden

April 2019

Implementatieplan

April – December 2019

Implementatie

September 2019

Ketentest

September – December 2019

Gegevensoverdracht

December 2019

Eerste aanlevering 2020

1 januari 2020

Livegang

 

 

Nieuws archief