U bent hier

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Gemeenten en (jeugdhulp)aanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie.

Waarom een geschillencommissie?
In de eerste drie jaar na de decentralisatie van het sociaal domein ontstaan regelmatig geschillen tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling. (Te) vaak komen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing of moet een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt.

De implementatieadviseurs van het Ketenbureau i-Sociaal Domein kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van geschillen. Onze implementatieadviseurs ondersteunen gemeenten en zorgaanbieders bij het terugdringen van (vermijdbare) administratieve lasten bij de uitvoering van Wmo en Jeugdwet. Zij informeren over het goed gebruiken van de standaarden en halen wensen, knelpunten en issues op die meegenomen worden in de (door)ontwikkeling van bestaande en nieuwe producten en voorzieningen. Daarnaast brengt de implementatieadviseur gemeenten en aanbieders bij elkaar om samen structurele oplossingen te vinden voor problemen die voor administratieve lasten zorgen. Als het nodig is, helpt de implementatieadviseur aanbieders en gemeenten ook om consensus te bereiken en knopen door te hakken. Mochten gemeenten en zorgaanbieders er niet uitkomen, is de (onafhankelijke) geschillencommissie een volgende stap. 

Voor wie is de geschillencommissie?
De geschillencommissie richt zich in eerste instantie op twee typen geschillen:

  • Geschillen tussen gemeenten over welke gemeente verantwoordelijk is conform het woonplaatsbeginsel (Jeugd).
  • Geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie (Jeugd en Wmo).

Deze geschillencommissie is een initiatief van de VNG en de Branches gespecialiseerde Jeugdzorg (BGZJ: GGZ-Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en Jeugdzorg Nederland).Gemeenten hebben tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG op 30 november ingestemd met het overnemen van uitspraken van de Geschillencommissie Sociaal Domein.

De geschillencommissie staat los van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Meer informatie: www.geschillencommissiesociaaldomein.nl

Nieuws archief