Eenduidigheid in declareren en factureren met berichtenverkeer iWmo en iJw

Geef uw mening over declareren en factureren met iWmo en iJw

Ketenbureau i-Sociaal Domein vraagt uw inbreng bij het opstellen van een advies aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein in maart 2019. Het advies gaat over de eenduidigheid met betrekking tot het werken met het declaratiebericht 303D en het facturatiebericht 303F in het berichtenverkeer iWmo en iJw. Het advies dat we geven aan de Stuurgroep willen wij uiteraard baseren op een brede uitvraag in het land onder aanbieders, gemeenten en hun softwareleveranciers.

Proces

Uw mening is belangrijk! Als door dit project een gezamenlijk standpunt onder gemeenten en aanbieders wordt bereikt, leggen we dit voor aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein om het te bekrachtigen, bindend te verklaren en op te nemen in de informatiestandaarden iWmo en iJw. Lukt het niet een gezamenlijk standpunt te vinden, dan vragen we de Stuurgroep om een knoop door te hakken op basis van de argumenten die we aanbieden uit de werkgroep en uit de uitvraag van dit project.

Aanpak

Naast een online vragenlijst onder betrokken partijen (gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers van beide zijden) zal er een aantal workshops plaatsvinden waar alle partijen vertegenwoordigd zijn. Met enkele inhoudsdeskundigen zullen we met de werkgroep een gezamenlijk standpunt zoeken.

Opbrengst regiobijeenkomsten

Tijdens de regiobijeenkomsten in oktober en november 2018 is ook input verzameld over dit onderwerp. De ruim 500 deelnemers die deze input gaven, bestonden uit een vertegenwoordiging van zorgaanbieders (250), gemeenten (200) en softwareleveranciers (50). Ze vormen een representatieve afspiegeling van de belanghebbenden. De onderwerpen die tijdens de workshops werden besproken, waren opgehangen aan een aantal procesdomeinen die onderdeel zijn van het standaardadministratieprotocol: toewijzen, starten en stoppen van zorg, declareren en factureren, productspecificaties en verlengen.

Declareren en factureren

De uitkomsten van de gesprekken rondom declareren en factureren zijn geïnventariseerd en getoetst. Bekijk het overzicht van alle genoemde issues en de analyse van deze input. Bij het onderdeel ‘Keuze voor 303D of 303F’ hebben we ook geteld hoe vaak deelnemers voor 303D kiezen en hoe vaak voor 303F. 

Vervolgstappen

Het Ketenbureau kijkt of gezamenlijk met de werkgroep en door de inbreng uit het veld een advies uitgebracht kan worden aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein over het bereiken van eenduidigheid in het gebruik van het declaratiebericht en het facturatiebericht. Indien er niet een gezamenlijke visie vanuit het veld is, zullen de resultaten, feiten en argumenten worden aangeboden. De Stuurgroep kan dan de vervolgstappen bepalen. 

Wij vragen u met ons mee te denken en uw ideeën met ons te delen! Door het invullen van deze enquête hopen we als projectgroep een goed beeld te krijgen van het gebruik van de standaard in de praktijk en uw persoonlijke keuze voor een van beide varianten en uw argumenten daarvoor.

Deze activiteit van het Ketenbureau is onderdeel van de Werkagenda 2018 - 2019. Eén van de speerpunten van deze werkagenda is het versneld oplossen van benoemde kernissues. Het bekijken van het gebruik van de declaratieberichten en factuurberichten en het komen tot meer eenduidigheid in het gebruik van deze berichten past bij de rode draad die door de werkagenda loopt: Standaarden bieden nog te veel ruimte voor interpretatie. Dit leidt tot te veel variatie in de inrichting van de informatievoorziening en variatie leidt tot vermijdbare administratieve lasten.

Naar de vragenlijst

Vragen over dit project? Stuur een mail naar ketenbureau@i-sociaaldomein.nl of neem contact op met een van de implementatieadviseurs van het Ketenbureau.