U bent hier

Regiobijeenkomst in Zwolle over abonnementstarief Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen

dinsdag 25 juni 2019

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zowel op beleidskeuzes als op de inrichting van de backoffice. Om gemeenten goed voor te bereiden, worden eind juni en begin juli vijf regiobijeenkomsten georganiseerd. 

Op dinsdag 25 juni vindt een regiobijeenkomst plaats in Zwolle bij Nieuwe Buitensociëteit. 
Inschrijven voor deze bijeenkomst is mogelijk op de website van VNG Congressen.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over:

 • de invoering van het abonnementstarief Wmo per 1 januari 2020;
 • de ontwikkeling van een nieuw PGB-systeem voor budgethouders, gemeenten en zorgaanbieders;
 • de nieuwe standaard administratieprotocollen die meer duidelijkheid bieden over de administratieve afhandeling van zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.

Voor wie?

De regiobijeenkomst wordt georganiseerd door VWS, VNG, CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein en is bedoeld voor:

 • Beleidsmedewerkers abonnementstarief/beleidsmedewerkers Sociaal Domein
 • Inkopers/contractmanagers
 • Informatiemanagers/applicatiebeheerders
 • Medewerkers berichtenverkeer 
 • Medewerkers administratieve backoffice 

Opzet van de bijeenkomsten

De regiobijeenkomst start om 9.30 (inloop vanaf 9.00) en duren tot 13.30. Na een plenair welkom, zijn er drie workshop-rondes van ca. 60 minuten. U kunt kiezen uit onderstaande vier workshops. U kunt er ook voor kiezen alleen de workshop bij te wonen die voor u interessant is. 

 • Workshop 1: Abonnementstarief Wmo 2020: Beleid, verordeningen, inkoop en burgercommunicatie
 • Workshop 2: Abonnementstarief Wmo 2020: Gegevensuitwisseling en Implementatie 
 • Workshop 3: Ontwikkeling van een nieuw PGB-systeem (PGB 2.0)
 • Workshop 4: Toelichting op de nieuwe Standaard administratieprotocollen

Andere data en locaties

Deze regiobijeenkomst vindt ook nog plaats op onderstaande data en locaties:

 • donderdag 20 juni in Rotterdam bij Brasserie Engels 
 • maandag 24 juni in Eindhoven bij Pullman Cocagne 
 • donderdag 27 juni in Haarlem bij Stadsschouwburg & Philharmonie 
 • dinsdag 2 juli in Amersfoort bij De Eenhoorn 

Meer informatie

Deelname aan de regiobijeenkomst is gratis. Alle informatie over deze bijeenkomst, vindt u op de website van VNG Congressen. Hier kunt u zich ook aanmelden
Kunt u niet bij een van de bijeenkomsten aanwezig zijn, dan kunt u na 2 juli de hand-outs downloaden op de website van VNG Congressen.

Over PGB 2.0 en de standaard administratieprotocollen worden vanaf eind september vervolgbijeenkomsten georganiseerd per regio door het Ketenbureau i-Sociaal Domein om u bij te praten over de actuele ontwikkelingen. Houdt hiervoor deze website in gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief, de i-Socaal Domein Update.
 

Inhoud workshops

Workshop 1: Abonnementstarief 2020: Beleid, verordeningen, inkoop en burgercommunicatie
Per 1 januari 2020 geldt voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal een € 19,- per maand. Als gevolg van het abonnementstarief hebben gemeenten in 2019 verschillende beleidskeuzes te maken. In deze workshop wordt uitgelegd welke beleidskeuzes gemeenten de komende tijd moeten maken, bijvoorbeeld rond de duurzame hulpverleningsrelatie bij algemene voorzieningen, de eventuele uitzondering van collectief vervoer, de kostprijsberekening bij woningaanpassingen en hulpmiddelen én het minimabeleid rond eigen bijdrage.Ook komt tijdens de workshop het informeren van cliënten aan bod, evenals de gevolgen voor de dienstverlening naar cliënten.

Workshop 2: Abonnementstarief 2020Gegevensuitwisseling en implementatie 
De keuze van het Kabinet voor het abonnementstarief is mede ingegeven vanuit de wens om de administratieve lasten te verlagen én om voor meer eenvoud en transparantie voor de cliënt te zorgen. Om deze doelen te bereiken is een vereenvoudiging van de gegevensuitwisseling nodig. Binnen de iStandaarden is een nieuwe gegevensstandaard ontwikkeld voor de uitvoering van het abonnementstarief in 2020. In deze workshop wordt ingegaan op de werking de nieuwe gegevensuitwisseling voor de eigen bijdrageregeling Wmo: de iEigen bijdrage (iEb). Daarnaast wordt informatie verschaft over de implementatie van de nieuwe gegevensuitwisseling. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn de migratie, testen, begeleiding en monitoring.

Workshop 3: Ontwikkeling van een nieuw PGB-systeem (PGB 2.0)
De afgelopen 2,5 jaar is intensief gewerkt aan een nieuw gebruikersvriendelijker en toekomstvast PGB-systeem. Dit nieuwe PGB Portaal verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers, en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten.

De ontwikkeling van het nieuwe systeem is gebeurd in een complexe keten onder een politiek vergrootglas. Nu staan we, na veel inspanning van alle ketenpartijen, aan de vooravond van de implementatie van dit nieuwe systeem PGB 2.0. Geleerd hebbende van het verleden, wordt dit systeem gefaseerd ingevoerd: zorgvuldigheid voor snelheid. We zijn reeds bezig met het aansluiten van een kleine voorloperstranche. Zo gaan we geleidelijk aan opschalen in het aansluiten van verstrekkers en budgethouders. We gaan dus invoeren in tranches. Geen big bang, maar voortdurend leren en aanpassen. Het nieuwe systeem is ook nog niet af. Er wordt nog aan gebouwd. Dit betekent dat gedurende het invoertraject steeds meer functionaliteiten beschikbaar zullen komen. Na de voorloperstranches start de gefaseerde landelijke uitrol. Deze landelijke uitrol zal begin 2020 starten. 

In de workshop nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen rondom PGB 2.0. Tevens kunnen we aangeven wat er, in 2020, van gemeenten wordt verwacht. Deze eerste sessie omtrent PGB 2.0 heeft vooral een informerend en bijpraat karakter. De voorbereidingen voor de landelijke uitrol zullen, voor die gemeenten die mee doen aan de eerste landelijke tranche, vlak na de zomer starten. Dan zullen de bijeenkomsten een karakter krijgen dat gericht is op implementatieondersteuning.

Workshop 4: Toelichting op de nieuwe Standaard administratieprotocollen
Samen met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein landelijke standaard administratieprotocollen opgesteld.  De standaard administratieprotocollen beschrijven de afspraken die gemeenten en zorgaanbieders maken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet en moeten zo bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten. 

Gemeenten en zorgaanbieders werken al geruime tijd samen om de administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein. Dit heeft onder andere geleid tot afspraken die zijn vastgelegd in de standaarden iWmo en iJw. Ondanks deze landelijke afspraken blijkt er in de praktijk toch een behoorlijke variëteit te bestaan in de administratieve afspraken welke gemeenten maken met hun zorgaanbieders. Enerzijds heeft dit te maken met de beleidsvrije ruimte waar gemeenten gebruik van kunnen maken in hun beleids- en inkoopprocessen. Anderzijds blijken de landelijke afspraken op onderdelen toch voor meerdere uitleg vatbaar. Dit was aanleiding voor het opstellen van standaard administratieprotocollen. 

Nu de standaard administratie protocollen zijn vastgesteld komt het moment dat de protocollen worden geïmplementeerd. Het ketenbureau praat u graag bij over de laatste stand van zaken, de implementatiestrategie en het ondersteuningsprogramma. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.