U bent hier

Sturen en monitoren

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

De gemeentelijke monitor Sociaal Domein ondersteunt gemeenten bij het informeren van de gemeenteraad en de burgers.

VNG, KING en het CBS ontwikkelen deze monitor. De monitor geeft inzicht in gebruik, voorspellers voor gebruik, cliëntervaring Wmo en toegankelijkheid van voorzieningen in het sociaal domein. Aan de hand van deze indicatoren worden maatschappelijke effecten onderzocht. De monitor toont gegevens op geaggregeerd niveau. De gegevens zijn niet te herleiden tot een individu.

Beleidsinformatie Jeugd via CBS

Alle zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen die in het kader van de jeugdwet voor gemeenten zorg leveren aan jeugdigen of maatregelen uitvoeren zijn verplicht om data daarover aan te leveren bij het CBS. Het CBS stelt vervolgens ten behoeve van beleidsinformatie rapportages op.

Rapport per gemeente

Aan jeugdhulpaanbieders die gegevens aan CBS verstrekken, levert CBS voortaan een zogenoemd spiegelrapport terug, met per gemeente een uniform overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten aan jongeren waarvoor de betreffende gemeente verantwoordelijk was. Het verstrekken van deze spiegelrapporten draagt bij aan de verlaging van de administratieve lasten die jeugdhulpaanbieders ondervinden in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.