U bent hier

Resultaten online enquête programma i-Sociaal Domein

In september 2016 heeft het programma i-Sociaal Domein een enquête uitgezet bij gemeenten en aanbieders om inzicht te krijgen in het gebruik en effect van de uitvoeringsvarianten, standaardartikelen en het elektronisch berichtenverkeer.

Respons

  Gemeenten Aanbieders
Jeugdwet 205 unieke gemeenten 51 unieke aanbieders
Wmo 95 unieke gemeenten 48 unieke aanbieders
 • Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft de enquête ingevuld.
 • Bij de aanbieders zijn zowel grote en landelijke als middelgrote en kleinere aanbieders vertegenwoordigd.

Bekend met de uitvoeringsvarianten en standaardartikelen

93% van de deelnemende gemeenten kent de uitvoeringsvarianten. Daarvan geeft 74% aan ook de standaardartikelen te kennen. Bij de aanbieders zijn de verhoudingen nagenoeg gelijk.

Uitvoeringsvarianten

 • Bij gemeenten wordt het meeste gebruik gemaakt van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant (75%), gevolgd door outputgericht (20%) en taakgericht (5%). Dit geldt zowel voor Jeugd als WMO.
 • Aanbieders maken het meeste gebruik van de outputgerichte uitvoeringsvariant (26% voor jeugd en 36% voor WMO), gevolgd door de taakgerichte variant (12%).

Gebruik standaardartikelen

 • Ruim de helft van de gemeenten en aanbieders zegt de standaardartikelen geheel of gedeeltelijk toe te passen in de reeds lopende inkoopronde voor 2017.
 • De andere helft van de gemeenten is van plan de standaardartikelen per 2018 toe te passen.
 • Een klein deel van gemeenten geeft aan dat de standaardartikelen niet aansluit bij de lokale behoefte.
 • Een redelijk aantal aanbieders geeft aan de standaardartikelen wel te willen gebruiken, maar hierin afhankelijk te zijn van gemeenten.

Huidige contracten

 • 26% van de gemeenten gebruikt de standaardartikelen als addendum op huidige contracten, óf de contracten open te breken en de standaardartikelen toe te voegen.

Effecten

Positieve effecten van berichtenverkeer: minder administratieve lasten in de eerste helft van 2016

 • Zo'n 60% van de gemeenten ervaart een vermindering van de administratieve lasten door het gebruik van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer. 30% verwacht dat deze positieve effecten nog zullen komen.
 • Aanbieders merken ook minder administratieve lasten, maar in mindere mate dan gemeenten die al ervaren. Ruim 43% verwacht dat de administratieve lasten zullen afnemen door het geautomatiseerde berichtenverkeer iWmo en iJw.

Positieve effecten van uitvoeringsvarianten en standaardartikelen: minder administratieve lasten in de eerste helft van 2016

 • Ongeveer een kwart van de gemeenten en 12% van de aanbieders merkt al positieve effecten van de toepassing van uitvoeringsvarianten.
 • Ruim een derde verwacht dat dit nog gaat komen.
 • De meeste gemeenten en aanbieders geven aan dat het nog te vroeg is om merkbare verbetering te kunnen zien. Het kost meer tijd om de uitvoeringsvarianten en standaardartikelen te implementeren en de effecten ervan zijn pas later zichtbaar. 
   

Conclusie

Op basis van onze enquête aan gemeenten en aanbieders kunnen we concluderen dat gemeenten en aanbieders een redelijk gelijke verwachting hebben ten aanzien van de beoogde vermindering van administratieve lasten. Ondanks de geboekte voortgang is er nog een flinke weg te gaan. Het programma i-Sociaal Domein zal gemeenten en aanbieders blijven stimuleren en ondersteunen om gebruik te maken van het berichtenverkeer én het juist inrichten van de bijbehorende achterliggende administratieve processen om gezamenlijk te werken aan het verminderen van administratieve lasten.