Privacy en het berichtenverkeer

Verstrekkingsbeperking Wet BRP

De Wet Basisregistratie Personen kent een zogenaamde verstrekkingsbeperking, die inhoudt dat burgers kunnen aangeven dat hun persoonsgegevens niet mogen worden gedeeld met derden. Deze beperking is niet van toepassing op het iJw-berichtenverkeer tussen de gemeente en de aanbieder van jeugdhulp. De gemeente verkrijgt de gegevens uit de BRP in de hoedanigheid van bestuursorgaan, niet als derde. De verstrekkingsbeperking is daarmee niet van toepassing op de levering uit de BRP aan de gemeente. Op de verstrekking van gegevens van de gemeente aan de jeugdhulpaanbieder is vervolgens de Jeugdwet van toepassing; de Wet BRP speelt daarin geen rol meer.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Overigens kan een burger op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 40) verzet aantekenen tegen het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente, op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als dit verzoek is gehonoreerd is gegevensverstrekking aan de jeugdhulpaanbieder niet toegestaan.

De bekostiging van de jeugd-ggz wordt in onze regio vanaf 2018 ondergebracht in: