U bent hier

FAQ Inkoop en contract

Wij hebben als zorgaanbieder een outputgericht contract met een gemeente en werken met arrangementen. De gemeente wil dat wij toch de uren per cliënt verantwoorden. Moet dat?

Nee. In de outputgerichte uitvoeringsvariant vindt de verantwoording op cliëntniveau plaats en niet op uren. De eis om toch de geleverde inspanning per cliënt te verantwoorden hoort niet bij de outputgerichte uitvoeringsvariant. Toch zijn er gemeenten die dit van zorgaanbieders vragen.

Als zorgaanbieder kunt u de volgende dingen doen:

  • Spreek af dat u verantwoordt conform de outputgerichte uitvoeringsvariant. Verwijs hiervoor naar de Standaardartikelen voor de outputgerichte uitvoeringsvariant van programma i-Sociaal Domein.
  • Wil de gemeente toch informatie over de uren per cliënt? Laat dan vastleggen voor welk doel dit is en neem daar duidelijk in op dat dit geen verantwoordingsinformatie is in het proces van financiële verantwoording en controle.

Tip

Tip van programma i-Sociaal Domein: ga met elkaar in gesprek met als leidraad de Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten. Neem alle processen van contract tot controle door en wees daarin consistent met betrekking tot de gekozen uitvoeringsvariant. Zo voorkomen beide partijen onnodige administratieve lasten.

Bij reeds afgesloten contracten kunnen de standaardartikelen worden toegevoegd als addendum.

Meer informatie

Meer vragen over dit onderwerp?

Kan je alleen met de outputgerichte en taakgerichte uitvoeringsvarianten sturen op resultaten en met de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant niet?

Nee. In elke uitvoeringsvariant kan gestuurd worden op resultaten. Het is echter vrijwel onmogelijk om op resultaten te sturen met geld als sturingsinstrument: inhoudelijke resultaten zijn moeilijk objectief te definiëren, controle-proof te meten en vast te leggen.

Regiefunctie

Sturen op resultaten kan veel beter plaatsvinden in de regiefunctie: losgekoppeld van directe financiële prikkels wordt in het accountgesprek, zo mogelijk met feiten onderbouwd, gesproken over de verwachte en bereikte resultaten. Dit kan in elke uitvoeringsvariant, hoewel outputgericht en taakgericht hiervoor wel meer ruimte bieden, omdat bij inspanningsgericht de natuurlijke focus meer op de inspanning ligt.

Controleerbaar

Let op: wat in het contract wordt vastgelegd als resultaat, moet gecontroleerd kunnen worden door de accountant. Als bijvoorbeeld 50% van de inwoners meer zelfredzaam moeten worden in een gegeven periode, dan moet dat ook aangetoond kunnen worden. Onze tip is om duidelijk vast te leggen waar de financiële consequentie zit.

Voorbeeld

Bij een inspanningsgericht contract is de betaling op basis van de geleverde diensten (bijvoorbeeld in het aantal uren). Het tijdig opleveren van de kwaliteitsrapportage is in het contract als verplichting vastgesteld. De accountant kan vaststellen dat het rapport geleverd is, maar hoeft de inhoud niet te toetsen. De inhoud van de kwaliteitsrapportage wordt besproken in het regiegesprek tussen gemeente en zorgaanbieder.
 

Wat moet ik doen als mijn vraag hier niet bij staat?

Andere vragen? Neem contact op met een van de implementatieadviseurs van het programma.

De bekostiging van de jeugd-ggz wordt in onze regio vanaf 2018 ondergebracht in: